W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) - Administrator danych informuje Użytkowników Serwisu agnes-nieruchomosci.pl (dalej jako „Serwis”) o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Katarzyna Jasicka AGNES Nieruchomości, 50- 559 Wrocław, ul. Świeradowska 51/57, NIP 916-126-80-20, Regon 020100973 ( dalej jako „Administrator danych”).

UŻYTKOWNIK:

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego agnes-nieruchomosci.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

SERWIS:

Serwisem jest serwis internetowy agnes-nieruchomosci.pl

ZGODA UŻYTKOWNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora danych w oparciu o jego zgodę, a w niektórych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce prywatności - w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego / zgłoszeniowego Serwisu dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w niektórych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce prywatności - w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę, kontaktując się z Administratorem danych poprzez e-mail: biuro@agnes-nieruchomosci.pl lub listownie Katarzyna Jasicka AGNES Nieruchomości 50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 51/57 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenia i zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego/zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie, wykonania umowy (świadczenia usługi) lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenia bądź zapytania, brakiem możliwości wykonania umowy z Państwem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, świadczenia usług lub wypełnienia innych celów dla których zbieramy Państwa dane.

Administrator danych pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego /zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora danych. Administrator danych może także przetwarzać dane wysyłane przez Użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-maila Użytkownika) do Administratora danych.

Administrator danych gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe Użytkownika:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Treść wiadomości

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem na podstawie wyrażonej przez niego zgody, w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego/ zgłoszeniowego, w szczególności dotyczące produktów lub usług Administratora. Komunikacja dotyczy także obsługi Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 2. Podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz dostarczenia w tym celu informacji o produktach i usługach Administratora danych (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
 3. Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz komunikacji w związku z jej realizacją - (art. 6 ust.1 lit.b RODO)
 4. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust.1 lit. c RODO)
 5. Realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności działań marketingowych, prowadzenia rozliczeń finansowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi (art. 6 ust.1 lit. f RODO)

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
 7. prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia wyżej określonych celów - a po jego upływie prze okres w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia tj. czas niezbędny do ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi danych lub ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa a także stosownie do wyrażonej przez Użytkownika odrębnej zgody.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.